Zorg

Het volgen van leerlingen

Wij vinden aandacht voor onze kinderen belangrijk. We willen dat ze groeien en zichzelf ontwikkelen.
Daarom volgen we de kinderen goed in hun ontwikkeling en leggen we dit vast in een dossier.
Bij de kleuters gebeurt dit vooral door naar de kinderen te luisteren en door ze te observeren; niet alleen tijdens het maken van werkjes, maar ook tijdens het spel. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen regelmatig toetsen om hun ontwikkeling te volgen. Naast toetsen die bij de methodes horen krijgen de kinderen ook Cito toetsen. De Citotoetsen worden vastgelegd in het CITO leerlingvolgsysteem.  We vinden het van belang dat ouders goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind. We voeren om die reden regelmatig oudergesprekken.

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Een aantal keren per jaar bespreken de leerkrachten en de interne begeleider de ontwikkeling (zowel gedrag als prestaties) van alle leerlingen. School past zich zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van de leerling en geeft zorg op maat. Leerkrachten worden geschoold om op een deskundige en positieve manier met verschillen tussen leerlingen om te gaan. Zij hebben onder meer geleerd om vroegtijdig ontwikkelings- en leerproblemen te signaleren. Niet alle leerlingen leren even goed en vlug, soms is er voor een kind ander materiaal nodig om iets te verduidelijken, soms een andere instructie of een differentiatie in taken. Drie keer per jaar komt er een schoolbegeleider van het Steunpunt KOE op school om samen met de intern begeleider, een consulent van het speciaal basisonderwijs en de leerkracht de kinderen die extra aandacht nodig hebben te bespreken. Er wordt gekeken naar de individuele leerling, maar ook naar de groepsprocessen. Gekeken wordt wat de mogelijkheden van de leerlingen zijn en hoe de leerkracht daarmee om moet gaan. Vaak kan de leerkracht geholpen worden doordat de specialisten (schoolpsycholoog en collegiale consulent) allerlei handreikingen geven.

Steunpunt zorg
Soms is er meer nodig om de handelingsverlegenheid van de school te onderzoeken. In dat geval meldt de intern begeleider een kind aan bij het Steunpunt. Het Steunpunt wordt gevormd door een orthopedagoog, een schoolpsycholoog een ontwikkelingspsycholoog, een gespecialiseerde intern begeleider en een administratieve kracht. Hier kan men tot de conclusie komen dat er nader onderzoek gedaan moet worden naar de handelingsverlegenheid van de school en de problematiek rond de kind
Het Steunpunt kan een observatie en/of een onderzoek inplannen. Vanuit de observatie of het onderzoek wordt een plan van aanpak gemaakt voor de begeleiding van de leerling,
Als de beoogde doelen niet worden bereikt en er geen verbetering optreedt in de ontwikkeling van het kind, kan worden overgegaan tot het aanvragen van een arrangement.

Arrangementen
We kennen twee soorten arrangementen, nl. een intern arrangement en een extern arrangement:

Intern Arrangement
Dit arrangement wordt ingezet op de reguliere basisschool als een leerling (tijdelijk) onvoldoende ontwikkeling laat zien, ondanks geboden hulp en ondersteuning. Uitgangspunt hierbij is dat het arrangementen tijdelijk is.

Extern arrangement
Dit arrangement wordt aangevraagd wanneer de school onvoldoende tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte van een kind. Er wordt dan gekeken of een andere vorm van onderwijs passender is voor het kind.
Externe arrangementen moeten worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband 23.02 en worden begeleid door het Steunpunt en de commissie van arrangementen in Enschede.